Виборчі права

     Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років.  Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними. (ст.70 Конституції України). Громадяни України, які мають право голосу, є виборцями. Підставою реалізації виборцем свого права голосу на виборах є його включення до списку виборців на виборчій дільниці. Будь-які прямі чи непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань,  статі,  етнічного та  соціального походження,  майнового  стану,  місця проживання,  за мовними або іншими ознаками  забороняються.  Не  допускаються  обмеження щодо участі  громадян  України  у  виборчому  процесі,  крім  обмежень, передбачених Конституцією України та Законом «Про вибори народних депутатів України» (ст.2 Закону України «Про вибори народних депутатів України»).

Кожен виборець має право:

  1. подавати свої персональні дані до відповідного органу ведення Реєстру;
  2. отримувати інформацію про своє включення (невключення) чи включення (невключення) інших осіб до Реєстру;
  3. отримувати інформацію про використання своїх персональних даних для цілей, не передбачених цим Законом, зокрема про те, кому і з яких підстав надавалася інформація про нього;
  4. одержувати на безоплатній основі у будь-який час від відповідного органу ведення Реєстру в доступній формі вичерпну інформацію про свої персональні дані, внесені до Реєстру, в установленому цим Законом порядку;
  5. звертатися в порядку, встановленому Законом України "Про Державний реєстр виборців", до відповідного органу ведення Реєстру з мотивованою заявою щодо неправомірного включення (невключення) до Реєстру себе чи інших осіб, запису про себе чи про інших осіб, виправлення недостовірних відомостей Реєстру щодо себе або інших осіб;
  6. оскаржувати в установленому законом порядку рішення/ дії чи бездіяльність органів Реєстру;
  7. захищати будь-якими не забороненими законом засобами свої права та законні інтереси у разі їх порушення під час ведення Реєстру.

     Виборець подає органу ведення Реєстру достовірну інформацію щодо своїх персональних даних, які вносяться до Реєстру у випадках, передбачених  Законом України «Про Державний реєстр виборців». У разі виникнення можливості внесення до Реєстру двох і більше записів про одного виборця (кратне включення виборця до Реєстру) цей виборець сприяє органам Реєстру в усуненні такого включення. (ст.10 Закону України «Про Державний реєстр виборців»).

     Особа, яка зверталася до органу ведення Реєстру щодо включення себе чи інших осіб до Реєстру, внесення змін до персональних даних Реєстру або отримання відповіді на свій запит, може оскаржити до відповідного регіонального органу адміністрування Реєстру рішення, дії чи бездіяльність органу ведення Реєстру стосовно свого звернення. Дії або бездіяльність регіонального органу адміністрування Реєстру, що порушують вимоги цього Закону, можуть бути в установленому законом порядку оскаржені до розпорядника Реєстру. Особа, яка зверталася до органу ведення Реєстру або регіонального органу адміністрування Реєстру щодо включення себе або інших осіб до Реєстру, внесення змін до персональних даних Реєстру або отримання відповіді на свій запит, може оскаржити до суду рішення, дії чи бездіяльність відповідного органу Реєстру в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України (ст.31 Закону України «Про Державний реєстр виборців»).